Oceňování

Při oceňování vycházíme ze zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a z mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů a standardů IVSC. Oceněním zpracovaným našimi odborníky předchází důkladný právní, ekonomický, daňový a technický rozbor.

Našim klientům nabízíme ocenění pro různé účely v těchto oblastech:

  • nemovitý majetek (pozemky a stavby, vč. jejich součástí a příslušenství a práva s nimi související - např. právo stavby)
  • movitý majetek (stroje, technologie a technologické celky, dopravní prostředky, jiná zařízení a spotřební zboží)
  • oceňování závodů (podniků) nebo jejich částí pro právní úkony s nimi (podíly v obchodních společnostech, nepeněžité vklady, sloučení, splynutí, rozdělení a přeměna společnosti, due dilligence)
  • oceňování nehmotného majetku majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků - patentů, licencí, know-how, ochranných známek
  • oceňování věcných břemen
  • oceňování ekologických zátěží a náhrady škod jimi způsobených
  • oceňování stavebních prací
  • oceňování náhrad škod na stavbách
© Copyright ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
Tato stránka nepoužívá cookies a je v souladu s GDPR (více informací zde).